COMISSIÓ DE PROCESSOS, PROTOCOLS I NORMALITZACIÓ

COMISSIÓ DE PROCESSOS, PROTOCOLS I NORMALITZACIÓ

El funcionament d'aquesta Comissió està regulat pel Reglament de Funcionament de les Comissions inclòs en el present Pla Funcional.

MISSIÓ

La missió d'aquesta Comissió, és promoure i tutelar la labor de redacció, revisió, validació i actualització de protocols i procediments, així com promoure accions encaminades al desenvolupament del procés d'infermeria.

FUNCIONS

  • Detectar necessitats de normalització de pràctiques i situacions assistencials. 
  • Impulsar la redacció de nous protocols i procediments articulant la metodologia per a l'elaboració i el disseny.
  • Vetlar pel compliment d'aquests establint mesures de control. 
  • Proposar sistemes de correccions en les desviacions detectades. 
  • Proposar la renovació i l'actualització dels protocols existents, articulant la metodologia per a la seua renovació.
  • Supervisar i controlar els professionals que, no sent de la comissió, puguen col·laborar en protocols i procediments específics. 
  • Establir sistemes de comunicació que permeten el coneixement dels protocols, així com les seues actualitzacions.