Comité de Bioètica

COMITÉ DE BIOÈTICA

MISSIÓ

Emetre informes, propostes i recomanacions sobre matèries relacionades amb les implicacions ètiques i socials de la Biomedicina i de les Ciències de la Salut. Així mateix, se li assignen les funcions d'establir els principis generals per a l'elaboració de codis de bones pràctiques d'investigació científica.

FUNCIONS

  1. Emetre informes o recomanacions sobre aspectes ètics relacionats amb la biologia, la medicina, la farmàcia, la investigació biomèdica i les noves tecnologies, així com respecte de qualsevol assumpte relacionat amb els ciutadans i la salut des de la perspectiva de la bioètica, quan els demane la conselleria competent en matèria de salut i els serveis sanitaris o per iniciativa pròpia.
  2. Informar els projectes i disposicions de caràcter general elaborats pel Departament de Salut d'Elda, que puguen tenir incidència en el camp de la bioètica.
  3. Impulsar la col·laboració amb la Universitat i altres organismes públics d'investigació en les línies competència de la Comissió de Bioètica.
  4. Promoure l'activitat investigadora en el camp de la bioètica per mitjà de la proposta i realització de cursos, sessions, jornades i seminaris que contribuïsquen a la formació en bioètica dels professionals de l'àmbit sanitari.
  5. Assessorar els professionals de la salut, ciutadans i administracions sanitàries en la presa de decisions sobre qualsevol assumpte que plantege un conflicte ètic rellevant o que afecte la dignitat humana, analitzant i proposant possibles alternatives o solucions als conflictes ètics plantejats.
  6. Formular i proposar a l'administració sanitària protocols d'actuació que ajuden les institucions sanitàries i els seus professionals a garantir, tant en l'exercici assistencial com a docent i investigador, el respecte als principis i valors ètics.
  7. Elaborar i aprovar, si és el cas, el seu reglament de règim interior.
  8. Estudiar, debatre i aprovar, si és procedent, les propostes que elaboren els grups de treball que pogueren crear-se.
  9. Elaborar una memòria anual de les seues activitats.
  10. Qualssevol altres funcions que es determinen d'acord amb la normativa que siga aplicable.