Admisió i Documentació Clínica

UNITAT D'ADMISSIÓ I DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

1. GESTIÓ DE PACIENTS

Hospitalització 

La Unitat de Documentació Clínica i Admissió (UDCA) regula els ingressos, trasllats i altes de l'àrea d'hospitalització, així com l'activitat de les unitats assistencials, adequant-la a la demanda existent i als objectius i perfil assistencial del centre. 

Activitat quirúrgica

La UDCA és responsable de centralitzar i mantindre actualitzat el registre dels pacients pendents d'un procediment quirúrgic no urgent, així com de facilitar el suport organitzatiu i informatiu als serveis, a fi d'agilitzar el procés assistencial del pacient i afavorir una utilització adequada i eficient dels recursos de l'àrea quirúrgica.  

Atenció ambulatòria

La UDCA regula i programa l'accés a l'atenció sanitària ambulatòria en l'hospital i centres d'especialitats dependents d'ell. Inclou la gestió de pacients en consultes externes, hospital de dia i els procediments diagnòstics i terapèutics que requerisquen programació prèvia. 
Urgències: 
El Servei d'Admissió i Documentació Clínica dóna suport organitzatiu a la demanda d'atenció en la unitat d'Urgències de l'hospital, proporcionant el suport organitzatiu i informatiu precís per a garantir una adequada assistència als pacients.  

Derivacions intercentres

Coordina les sol·licituds d'assistència urgent i programada entre centres i en valora l'adequació a les normes de derivació i als procediments vigents en cada moment, facilitant el suport organitzatiu i informatiu necessari que permeta mantindre la cohesió de l'organització sanitària davant del pacient. 

 

2. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

La responsabilitat del Servei d'Admissió i Documentació Clínica en l'àrea de documentació clínica és la de gestionar tota la informació clínica generada per un pacient, independentment del centre sanitari on siga atès. Les tasques fonamentals es dirigeixen a organitzar tota la documentació en una història clínica única del pacient, custodiar, conservar i administrar la documentació que va generant-se al llarg dels successius processos assistencials i, a través de processos d'anàlisi documental, recuperar selectivament i difondre la informació clínica demandada pels distints usuaris. 
 

3. UBICACIÓ

 • El Servei de Documentació Clínica i Admissió es troba en el vestíbul de l'edifici de l'Hospital General Universitari d'Elda. El mostrador d'admissió de Consultes Externes es troba en la primera planta del seu soterrani. 
 • En la planta baixa del Centre d'Especialitats d'Elda.
 • En la planta baixa del C.S.I. de Villena.
 

4. HORARIS I LOCALITZACIÓ

 • Admissió: de 8h - 15h
 • Gestió de llits: de 8h -  21h
 

5. INFORMACIÓ ASSISTENCIAL

L'àrea d'informació assistencial té com a finalitat cobrir els requeriments d'informació de tots els usuaris autoritzats de la manera més precisa, sistematitzada i objectiva possible.  
 
L'emmagatzematge de les dades en diferents mòduls i subsistemes i la seua posterior integració per a configurar el sistema d'informació assistencial del Departament.
 
La unitat facilitarà informació sobre la situació de la producció assistencial i de quants elements hi influeixen, com a suport a la presa de decisions. La informació generada es constitueix en referència oficial i vàlida per al  Departament, tant pel que fa a la seua utilització interna, com a la seua difusió exterior.
 

6. CONTACTE

 • Admissió Consultes: 966989006
 • Admissió Urgències: 966989040
 • Admissió Central: 966975014 – 966989026
 • Admissió Laboratori: 966989159
 • Admissió Radiologia: 966989182
 • Centre d'Especialitats Pare Manjón: 966957100
 • Centre de Salut Integrat Villena: 965408259
 

7. ENLLAÇOS