Administració

ADMINISTRACIÓ

La gestió administrativa del Departament de Salut d'Elda està dividida en diferents àrees.

 

- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:

Les seues tasques són:
 • Pla de necessitats i inversions: recopilació de totes les necessitats d'equipament electromèdic i mobiliari general i clínic, per a la seua inclusió en la base de dades "plans de necessitat anual" per a la sol·licitud d'inversions reals de l'exercici següent.
 • Gestió Inventari Immobilitzat: adscriure a l'inventari del centre l'equipament d'electromedicina la vida útil del qual. (Aparells mèdics, dispositius i elements reutilitzables).
 • Gestió pressupostària capítol VI: gestió comptable documents pressupostaris, fiscalització i control pressupostari del capítol VI inversions reals de l'exercici que es tramita junt amb cada expedient de contractació.
 • Compres de mobiliari, efectes, equips mèdics i material informàtic: adquisició per reposició o substitució dels avariats o reposats per a la seua reparació i posada a punt. Identificació del material, pressupost, autorització i mecanització de la comanda.
 • Seguiment de l'execució del contracte d'Electromedicina.
 • Seguiment i execució dels contractes de serveis: es tracta del control i la comprovació del compliment dels contractes administratius: horaris, condicions contractuals, aportació de recursos humans, dinàmica adequada a les necessitats.
 • Execució de contractes administratius: tramitació administrativa dels expedients corresponents a subministraments, obres, instal·lacions i serveis en totes les seues fases, actuacions prèvies, fiscalització, licitació, adjudicació, formalització i execució.
 • Certificats i registres de contractes: certificat dels subministraments i serveis d'acord amb els contractes i les comandes en l'aplicació de compres, per a donar conformitat al pagament.

 

- RECURSOS HUMANS:

 • Personal:
  •  Contractació de personal
  •  Tramitació de baixes laborals
  •  Tramitació d'adaptacions de lloc per risc d'embaràs, lactància i altres riscos laborals
  •  Permisos de Maternitat i Paternitat
  •  Adaptacions horàries i reduccions de jornada
  •  Tramitació d'excedències i jubilacions
  •  Reconeixement de serveis previs en les administracions públiques
  •  Reconeixement i gestió de carrera professional i desenvolupament
  •  Certificats de personal
  •  Registre auxiliar d'entrada i eixida de documentació
  •  Emissió de certificats digitals de l'ACCV
  •  Assessoria Jurídica del Departament de Salut
  •  Relacions amb les seccions sindicals del Departament de Salut
 •  Nòmines:
  •  Gestió i pagament de retribucions ordinàries del personal
  •  Gestió i pagament de complements ATC i guàrdies
  •  Pagaments de complements de carrera i desenvolupament
  •  Emissió de certificats d'empresa per a l'INSS, desocupació

 

- UNITAT DE GESTIÓ ECONÒMICA:

La Unitat de Gestió Econòmica del Departament de Salut d'Elda depén directament de la Direcció Econòmica, i està estructurada en les seccions següents:
 • Concerts i Endopròtesi. Controla i comprova tota la documentació relativa a les prestacions efectivament realitzades a través de la fórmula de concerts i activitat no concertada, supervisa el seguiment del protocol de derivació fixat i l'aplicació de les tarifes aplicables.
 • Secció de Càrrecs. La seua funció és el control, la sol·licitud de dades i la gestió de les assistències prestades susceptibles de facturació per la naturalesa de la contingència (accidents de trànsit, laborals, etc.) així com les derivades per la modalitat d'assegurament (mutualisme privat, sense cobertura, etc.).
 • Secció de Comptabilitat. Controla i verifica la recepció de factures, albarans i certificats, reclama abonaments i devolucions als proveïdors. A més coordina el pagament per a gestionar, convenientment i en la mesura que siga possible, el pressupost adjudicat.
 • Secció d'Informació Econòmica. Ens proporciona la informació d'una comptabilitat de costos, imprescindible per a aconseguir augmentar l'eficàcia de la gestió interna, i obtindre el màxim rendiment dels recursos econòmics disponibles, i optimitzar la seua assignació per a aconseguir els millors resultats, i defensa la sostenibilitat del nostre sistema.

 

- SUBMINISTRAMENTS I MAGATZEM GENERAL:

S'encarrega del proveïment dels diferents magatzems i centres d'activitat que hi ha repartits en la geografia del Departament de Salut d'Elda, amb l'objecte de satisfer les necessitats de consum de totes i cada una d'estes.
 
La cadena d'actuació de subministraments comença amb la compra dels diversos materials i utensilis, bé per a satisfacció directa de la demanda de les unitats o per als magatzems, i gestionen estos els estocs (la quantitat de productes disponibles per a satisfer la demanda), a través de la planificació de comandes, etc.
 
Tasca important del Servei de Subministraments és el control del gasto, actua a tres nivells:
 1. Comprar els materials i productes amb la mateixa qualitat al millor preu, negociar amb els distints proveïdors i promoure la concurrència competitiva entre estos.
 2. Per una altra part, la gestió d'estocs dels magatzems, procurar minimitzar els costos d'emmagatzematge, delimitar els indicadors de mínim i màxim, així com el punt de reproveïment per a cada article. Es realitzen els estudis estadístics corresponents, etc.
 3. Control del gasto de les unitats i serveis consumidors, a fi de racionalitzar el proveïment i l'ús dels materials. Sense que açò supose en cap cas la falta o l'escassetat de productes per a la correcta atenció dels pacients.
La tasca final consistix a preparar tota la documentació necessària i realitzar les operacions que es determinen, en les diferents aplicacions informàtiques per a agilitzar el tractament de la informació per part del Servei de Gestió Econòmica, amb l'objecte de facilitar els pagaments de les factures.
 
Una altra tasca a exercir per part del Servei de Subministraments és el registre dels implants que es realitzen en el Departament de Salut, sol·licitar a la Gerència l'autorització per a implantar aquelles pròtesis que la requerisquen com a pas previ, gestió de la documentació i digitalització d'esta per a l'arxivament.
 
El Magatzem General, situat a l'hospital, i els magatzems dels centres de salut en atenció primària, que tenen la consideració de submagatzems del primer, actuen com a amortidor i gestor de la logística, i se situen en el centre del flux d'entrades i eixides dels materials i productes, s'encarrega de la recepció, l'emmagatzematge d'estos i de la distribució posterior.
 
Reben les planificacions dels centres de primària, i de les peticions realitzades per les distintes unitats hospitalàries, així com dels centres d'especialitats, i preparen les comandes bé per a la seua distribució directa amb els mitjans propis o bé per al seu repartiment a través del servei de missatgeria del departament.
 
Realitzen les labors de manteniment de l'inventari, amb recomptes periòdics dels productes, comproven que les existències són reals en tot moment, cuiden la qualitat dels productes i materials, etc.