Oncologia

Servei d'ONCOLOGÍA

CARTERA SERVEIS

La missió del Servei d'Oncologia Mèdica és l'atenció integral del pacient amb càncer en les distintes fases de la seua malaltia. L'Oncologia en el seu aspecte assistencial ha de cobrir totes les àrees de la Medicina, des de la prevenció fins a la curació o defunció del pacient oncològic.
 
Els 3 pilars d'actuació del servei són: Activitat assistencial, Investigació i Docència, estant tots els membres del servei implicats en el seu correcte desenvolupament.
 

1. FUNCIÓ ASSISTENCIAL EN LES DIVERSES ÀREES

L'organització assistencial dels membres del servei està distribuïda en equips de treball especialitzats en patologies tumorals determinades.

1.1. Àrea d'hospitalització

 • Tractament de les complicacions mèdiques severes de la teràpia o de la malaltia.
 • Administració de tractaments o realització de procediments diagnòstics que per la seua complexitat tècnica, risc, o necessitat de monitorització clínica estreta no hagen de ser realitzats en l'Hospital de Dia.
 • Cures de pacients terminals que no poden seguir un control ambulatori o estar ingressats en Unitats de Cures Pal·liatives concertades o en hospitals de crònics.
 • Interconsultes d'altres serveis

1.2. Àrea de Consultes Externes (Hospital i CSI de Villena)

Orientació diagnòstica inicial dels casos nous, control de pacients fora de tractament.
 
Malalties ateses: tots els tumors sòlids de l'adult i limfomes que inclou les neoplàsies següents:
 • Tumors del tracte digestiu: esòfag, estómac, intestí prim,
 • pàncrees, vesícula i via biliar, fetge, còlon, recte i anus.
 • Tumors ginecològics: mamella, ovari, endometri, cèrvix, vagina i vulva.
 • Tumors toràcics: pulmó, pleura, mediastí
 • Tumors genitourinaris: renyó, glàndula suprarenal, bufeta, pròstata, testicle i penis.
 • Tumors de cap i coll
 • Tumors del SNC
 • Limfomes no Hodgkin i Malaltia de Hodgkin 
 • Altres: sarcomes, tumors dermatològics, endocrins i d'origen desconegut.

1.3. Hospital de Dia

 • Atenció dels malalts sotmesos a tractament actiu (Quimioteràpia, teràpies biològiques i immunoteràpia) que no requerisca hospitalització, incloent-hi la visita mèdica amb valoració de toxicitat i, d'acord amb aquesta, la decisió de les dosis a administrar dels esquemes indicats.
 • Avaluació de la resposta als tractaments amb quimioteràpia.
 • Administració de tractaments de suport i maneig de les complicacions terapèutiques no greus: èmesi, neutropènia febril de baix risc, mucositis, etc.
 • Atenció de les urgències en malalts amb problemes  relacionats amb  els tractaments de quimioteràpia.
 • Preparació dels ingressos programats per a tractaments amb quimioteràpia a efectuar en la Sala.
 • Realització de procediments diagnòstics o terapèutics senzills: punció lumbar, biòpsia de medul·la òssia, paracentesi, toracocentesi,etc.
 • Atenció i manteniment de reservoris i catèters.
 • Extraccions sanguínies. 
 • Consulta d'Infermeria Oncològica: visita d'acollida, valoració i pla de cures personalitzat, educació sanitària, consultes telefòniques, 

1.4. Comitès de Tumors

En l'Hospital d'Elda es realitzen els següents Comitès multidisciplinaris:
 • Comitè de mama.
 • Comitè de tumors digestius.
 • Comitè de tumors de l'àrea d'otorinolaringologia.
 • Comitè de tumors toràcics.
 • Comitè de tumors ginecològics.
 • Comitè de tumors urològics.

1.4. Comissions de qualitat:

 • Comissió de Farmàcia.
 • Comissió de mortalitat.
 • Unitat de Qualitat.
 • Comissió de Pal·liatius.

2. INVESTIGACIÓ

La investigació ha de contemplar-se com una tasca fonamental de l'Hospital i en la nostra especialitat la considerem inseparable de l'assistència.
 
Es participa de forma activa en Grups Nacionals d'Investigació, desenvolupant en el centre assajos clínics fases II i III, i estudis observacionals en les patologies més freqüents.

3. DOCÈNCIA

Pregrau i postgrau
Roten en el nostre servei estudiants de medicina, infermeria, i metges residents de Medicina Interna.
 
Formació continuada en Oncologia Mèdica.
El programa de sessions és fonamental per a una actualització i cohesió de criteris assistencials i d'investigació i per a la formació continuada de tots els seus components.
 
Es realitzen sessions: 
 • amb infermeria: dels pacients ingressats, de nous tractaments
 • Sessions bibliogràfiques, d'actualització de protocols, revisió de distintes patologies, primeres visites, etc

4. ENLLAÇOS D'INTERÈS