Contacte i Ubicació

La Unitat d'Igualtat del Departament de Salut d'Elda està adscrita funcionalment a la Gerència del Departament, i les seues funcions són: 

 • Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.
 • Dur el seguiment, avaluació del desenvolupamente i grau de cumpliment de las mesures contemplades en el I Plà d'Igualtat de la Conselleria.
 • Impulsar mesures per a la prevenció i la erradicació de la violència de gènere.
 • Impulsar la formació i sensibilització del personal del departament de salut en relació al abast i significat del principi d'igualtat de gènere, mitjaçant la formulació de propostes d'accions formatives, fundamentalment mitjaçant els plans de formació continuada.
 • Proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'atenció sanitèria.
 • Fomentar l'us d'un llenguantge no sexista i no discriminatori en els documents e informes que s'elaboren.
 • Recabar l'informació estadística generada per l'activitat del departament de salud desde la dimensió de gènero.
 • Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació sobre la situació de salut de les dones.
 • Impulsar la formació i sensibilització del personal en relació al abast i significat del principi de igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

 

Per a posar-se en contacte amb l'Unitat d'Igualtat del Departament de Salut d'Elda, poden dirigir-se a:

 

Responsable de l'Unitat d'Igualtat del Departament de Salut d'Elda 

 • Nom: Elena Ferrer Hernández
 • email: ferrer_ele@gva.es
 • Telèfon: 966 989 085
 • Ubicació: 1ª Planta de l'ala antiga de l'Hospital General Universitari d'Elda