Ámbit d'Actuació

Ací podrà consultar les zones bàsiques de salut del nostre Departament i el seu àmbit de cobertura. Per a cada centre indiquem les localitats i els districtes que atén.

 

L'Hospital General Universitari d'Elda "Mare de Déu de la Salut" es troba situat en el municipi d'Elda, perfectament comunicat amb els municipis que integren la seua àrea d'influència per mitjà de vies ràpides de comunicació.

 

A cada Zona bàsica de salut (ZBS) li correspon un centre de capçalera i en funció de la població i extensió de la zona a cobrir hi ha consultoris de salut que depenen directament del centre capçalera. Aquests consultoris ofereixen la capil·laritat assistencial suficient com per a cobrir la zona de salut sencera.

 

 

A més, hi ha diferents Unitats de Suport, com les Unitats de Conductes Addictives (UCA), els Centres de Salut Sexual i Reproductiva (CSSiR) o les Unitats de Salut Mental (USM), la missió de les quals aportar certs serveis que no estan disponibles en els centres de salut.

 

D'altra banda, hi ha els Centres d'Atenció Especialitzada, és a dir, l'Hospital General Universitari d'Elda, el Centre d'Especialitats d'Elda i el Centre de Serveis Integrats de Villena.

 

Finalment, els Serveis d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU), aporten una atenció mòbil urgent durant 24 hores.