COMISSIÓ DE MALALTIES INFECCIOSES I POLÍTICA ANTIBIÒTICA

COMISSIÓ DE MALALTIES INFECCIOSES I POLÍTICA ANTIBIÒTICA

El funcionament d'aquesta Comissió està regulat pel Reglament de Funcionament de les Comissions inclòs en el present Pla Funcional.

MISSIÓ

La seua missió és conéixer els índexs d'infecció nosocomial i l'ús d'antibiòtics en el Departament de Salut d'Elda i establir mesures de prevenció i control de la infecció nosocomial així com facilitar l'ús adequat dels antimicrobians.

FUNCIONS

  • Promoure la formació dels professionals de l'Àrea Hospitalària en la prevenció i el control de la infecció nosocomial. 
  • Estudiar i avaluar les infeccions nosocomials més freqüents, elaborar i actualitzar els protocols i normes per a control de la infecció nosocomial i la prevenció de brots epidèmics.
  • Valorar l'ús d'antimicrobians en l'Àrea Hospitalària i establir procediments per a un ús correcte dels antibiòtics i un seguiment adequat de la política antimicrobiana de l'hospital.
  • Estudiar les resistències bacterianes més habituals dins de l'hospital i elaborar recomanacions i guies de prescripció antibiòtica que contribuïsquen a un millor control de les resistències.
  • Col·laborar amb la Comissió de Farmàcia de l'Hospital en la inclusió de nous antimicrobians establint les seues indicacions i restriccions. 
  • Promoure les millors pràctiques estimulant la implantació de Guies de Pràctica Clínica adaptades a les circumstàncies pròpies de l'Hospital o elaborant de forma consensuada procediments específics 
  • Avaluar resultats de les mesures implantades.
  • Establir un pla de comunicació que garantisca la difusió de les seues activitats a la Comissió Central de Qualitat Assistencial i a tots els professionals de l'hospital.