COMISSIÓ D'EXPLANTS

COMISSIÓ D'EXPLANTS

El funcionament d'aquesta Comissió està regulat pel Reglament de Funcionament de les Comissions inclòs en el present Pla Funcional.

MISSIÓ

La Comissió de Trasplantaments té com a missió primordial la participació en la planificació, l'organització, el control i l'execució de tota l'activitat trasplantadora en el Departament de Salut d'Elda, així com en l'evolució de la qualitat en la detecció, l'extracció i la implantació d'òrgans i teixits.

FUNCIONS

  • Anàlisi i estudi de la situació del Departament de Salut d'Elda, per a proposar mesures encaminades a l'acreditació en detecció, extracció i trasplantament.
  • Potenciar les donacions intrahospitalàries d'òrgans i teixits, així com al seu màxim aprofitament intra i extrahospitalari.
  • Vetlar pel compliment de la normativa vigent en matèria d'extracció i/o implants d'òrgans i teixits.
  • Vetlar per la qualitat de l'assistència en matèria de trasplantament i donació d'òrgans i teixits. Per a això s'elaborarà un Programa d'actuació i coordinació dels diferents grups hospitalaris involucrats en l'activitat. (Anàlisi de la qualitat cientificotècnica del trasplantament)
  • Informar sobre l'activitat de donació i trasplantament.
  • Formar sobre les diferents propostes de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) transmeses a través de la Coordinació de Trasplantaments del Departament de Salut d'Elda.
  • Revisió i actualització periòdica de tots els Protocols d'actuació tant de donació com de trasplantament, que asseguren l'adequada selecció dels receptors, el procés de trasplantament i el seguiment postoperatori immediat i a llarg termini que garantisquen la qualitat de tot el procediment terapèutic.
  • Recerca de possibles solucions als problemes i necessitats plantejats en referència a la donació-trasplantament.