COMISSIÓ DE FARMÀCIA I TERAPÈUTICA

COMISSIÓ DE FARMÀCIA I TERAPÈUTICA

El funcionament d'aquesta Comissió està regulat pel Reglament de Funcionament de les Comissions inclòs en el present Pla Funcional.

MISSIÓ

La seua missió és promoure l'ús racional del medicament en el Departament de Salut d'Elda, a través de:
 • La selecció i valoració científica dels medicaments, la seua utilització i els efectes sobre els pacients.
 • La millora de l'efectivitat, la seguretat i el cost desenvolupant una adequada política del medicament i efectuant un seguiment fàrmac terapèutic periòdic.

FUNCIONS

 • Sol·licituds d'Inclusió / Exclusió. Selecció dels fàrmacs que estaran disponibles per al tractament dels pacients ingressats i ambulatoris i que s'arreplegaran en la Guia Farmacoterapèutica (GFT), amb criteris d'eficàcia, seguretat, cost/efectivitat, aportació a l'arsenal terapèutic ja existent i repercussió en l'àrea sanitària. En la mesura que es puga, cada medicament que s'introduïsca en la guia anirà acompanyat d'un protocol d'ús i d'un estudi farmacoeconòmic.
 • Metodologia de treball:
  • Qualsevol metge o farmacèutic de l'hospital pot sol·licitar la inclusió o exclusió de fàrmacs de la guia farmacoterapèutica. Per a això ha de dirigir-se per escrit, en l'imprés aprovat per a aquest procés -Guia GINF-, a la secretària de la Comissió de Farmàcia, justificant la seua petició i si és possible aportant les fonts bibliogràfiques de les cites afegides. En el revers de l'imprés aprovat per a sol·licitud de medicaments a CFT, figuren les normes per a l'emplenament.
  • La Comissió de Farmàcia i Terapèutica selecciona els fàrmacs disponibles basant-se en els criteris següents:
  • Que la indicació per a la qual se sol·licita el fàrmac estiga aprovada pel Ministeri de Sanitat.
  • Que el nou fàrmac demostre en assajos clínics de qualitat algun avantatge en eficàcia, seguretat o eficiència enfront dels fàrmacs ja inclosos en la CFT per a la indicació estudiada.
  • Que l'ús clínic per al qual se sol·licita siga una patologia habitualment atesa en el nostre Centre.
  • Per a la valoració de la inclusió de nous antibiòtics, se sol·licitarà un informe a la Comissió d'Infeccions i Política Antibiòtica previ a la prestació i a la presa de decisions al si de la Comissió de Farmàcia.
  • Després de la reunió de la CFT, i en un termini, si és possible, no superior a una setmana, després que siga la reunió, els acords rellevants de la Comissió així com la relació de medicaments inclosos/exclosos, haurà de ser enviada a la Direcció Mèdica per la secretària de la Comissió, la qual al seu torn l'enviarà als sol·licitants.
  • Per a no demorar els acords presos, amb independència de l'aprovació definitiva de l'acta, aquests seran comunicats als interessats per la secretària de la Comissió de Farmàcia i la Direcció Mèdica, després de la reunió.
 • Revisió periòdica de la GFT. edició biennal i actualització contínua per mitjà del sistema que es crega oportú. Anàlisi d'aquesta quant a "Valor Intrínsec" dels medicaments que conté i les existències d'equivalents terapèutics.
 • Difusió de la GFT i promoció de la seua utilització en les distintes unitats assistencials i serveis.
 • Recomanació de la implantació i el desenvolupament d'una política d'ús racional de medicaments.
 • Elaboració de protocols d'utilització de medicaments, així com implantació de mètodes que en garantisquen el compliment, prioritzant medicaments d'elevat risc o elevat cost.
 • Avaluació i proposta de mesures de racionalització/adequació en l'ús i administració dels medicaments, com ara:
  • Ús restringit de determinades medicacions, quant a la toxicitat, efectes adversos greus, indicacions exclusives o alt cost. Disseny de llistat per a la GFT. L'ocupació alternativa de determinats principis actius per equivalents terapèutics més eficients.
 • Educació en tots aquells aspectes relacionats amb l'ús correcte dels medicaments, promovent programes d'informació i actualització terapèutica.
  • Elaboració i difusió de butlletins informatius periòdics sobre nous medicaments, etc.
  • Sessions amb els serveis i unitats assistencials, per a informar de novetats terapèutiques, nous programes, guies d'intercanvi automàtic per principis equivalents. o cursos d'actualització sobre ús racional, minimització d'errors en la prescripció-administració de fàrmacs, etc.
  • Difusió de fullets informatius per als pacients sobre el compliment de la medicació, el perill de l'automedicació i polifarmàcia, etc. 
  • Detecció de problemes en l'ús de medicaments, intervenció i posterior anàlisi. 
 • Implantació d'un programa de farmacovigilància per a la detecció, el seguiment i l'avaluació de reaccions adverses a medicaments, en col·laboració amb el Centre Andalús de Farmacovigilància. 
 • Foment de la Instauració i ampliació del sistema de distribució de medicaments en dosis unitàries. Substitució progressiva en tots els serveis clínics del full d'ordres mediques de la història per la d'unidosis autocopiables, després de consens amb la Comissió d'Històries Clíniques.
 • Col·laboració en el desenvolupament del programa de garantia de qualitat del centre. o establiment d'indicadors per a l'avaluació de la qualitat de la farmacoteràpia per a aconseguir, entre d'altres:
  • Que les prescripcions s'adeqüen a la GFT. Comunicació semestral als serveis clínics del grau de seguiment de la guia, després de que s'edite.
  • Que les prescripcions "especials" s'ajusten a la reglamentació arreplegada en la GFT.
  • Que s'utilitzen els mínims fàrmacs de valor intrínsec no elevat (VINE. 
  • Que es detecten els errors de prescripció.
 • Que es detecten i comuniquen oficialment les reaccions adverses als medicaments, emprant la "targeta groga". 
 • Aprovació dels estocs de planta de medicaments.