COMISSIÓ DE FORMACIÓ

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

MISSIÓ

La Missió de la Comissió de Formació Continuada del Departament d'Elda, és la de contribuir a mantenir actualitzats aquells coneixements i habilitats específics necessaris per a l'adequat desenvolupament de les funcions de cada un dels professionals sanitaris i no sanitaris que treballen en el Departament, així com aquells altres de caràcter general o estratègics que des del punt de vista institucional puguen servir per a aconseguir un millor funcionament global del Sector (més eficient, més efectiu i de major qualitat).

FUNCIONS

  1. Detectar les principals necessitats de formació del personal del Departament de Salut d'Elda i elaborar un programa anual de formació continuada d'acord amb eixes necessitats, amb les línies estratègiques de formació que marque l'Organització i amb les necessitats en matèria de formació de cada Centre.
  2. Proposar, d'acord amb aqueix programa, la distribució del pressupost que cada any es destine a Formació Continuada.
  3. Establir els procediments i els criteris per a prioritzar les sol·licituds i determinar els participants en els cursos inclosos en el programa de formació continuada.
  4. Avaluar a final d'any el programa de formació i aprovar la memòria d'activitats corresponent.
  5. Centralitzar, actualitzar i canalitzar periòdicament cap al personal de cada centre tota la informació relativa a convocatòries de cursos o activitats formatives que vagen sorgint
  6. Fomentar l'esperit crític, l'aprenentatge pràctic i l'actualització tècnica o clínica de les unitats o serveis per mitjà de l'impuls i l'organització de sessions interdisciplinàries.
  7. Propiciar l'acreditació i facilitar l'organització de qualsevol iniciativa formativa que puga sorgir dins del sector (cursos, seminaris, taules redones, etc.).
  8. Qualsevol altra relacionada amb l'avaluació de la Formació Continuada en el Departament.