COMISSIÓ DE PAL·LIATIUS

COMISSIÓ DE PAL·LIATIUS

MISSIÓ

Les cures pal·liatives pretenen aconseguir l'atenció integral del malalt terminal i de la seua família, en aspectes físics, emocionals, socials i espirituals, promocionant l'autonomia i respectant la dignitat del malalt per mitjà d'una atenció continuada i individualitzada i possibilitant que les cures de les persones malaltes puguen ser realitzades en la comunitat.
 
Les principals característiques de la medicina pal·liativa és que ofereix unes cures que: 
 • Proporcionen alleugeriment dels símptomes i integren els aspectes psicològics i espirituals dels pacients; s'intenten realitzar totes les cures en el domicili. 
 • Afirmen la vida i consideren la mort com un procés normal.
 • Ofereixen un suport per a ajudar els pacients a viure tan activament com siga possible fins a la mort, considerant la malaltia en funció del patiment que provoca.
 • Ofereixen un sistema d'ajuda a la família durant la malaltia i durant el dol.

FUNCIONS

L'any 2012 es constitueix la Comissió de Cures Pal·liatives del Departament de Salut d'Elda a fi d'elaborar el PLA MARC PER A LA  ATENCIÓ A PACIENTS PAL·LIATIUS, i amb els objectius següents:
 • Garantir la prestació de cures pal·liatives bàsiques i avançades, en funció de les necessitats dels pacients, en el millor lloc terapèutic.
 • Adequar  els recursos assignats i introduir millores organitzatives.
 • Desenvolupar guies d'actuació i protocols compartits en l'atenció a pacients pal·liatius i el seu familiars.
 • Fomentar la comunicació i interrelació entre nivells assistencials.
 • Fomentar activitats de formació (bàsica, intermèdia i avançada) que repercutisquen en millores de qualitat en la prestació de cures pal·liatives.
 • Impulsar l'elaboració de les guies de cures pal·liatives i control de símptomes.
 • Validar els programes coordinats d'Atenció Pal·liativa 
 • Aprovar la proposta de Formació de Cures Pal·liatives.
 • Millorar la coordinació de les activitats del pla.
 • Dissenyar el sistema d'avaluació del pla, basant-se en els criteris i indicadors que aquest estableix.
 • Totes les altres funcions que li siguen encomanades per la Gerència en relació amb les cures pal·liatives.