COMISSIÓ D'ÚLCERES PER PRESSIÓ

COMISSIÓ D'ÚLCERES PER PRESSIÓ 

El funcionament d'aquesta Comissió està regulat pel Reglament de Funcionament de les Comissions inclòs en el present Pla Funcional.

MISSIÓ

La missió d'aquesta Comissió és l'establiment de la política i les estratègies assistencials en matèria de prevenció i tractament de les úlceres per pressió així com promoure i desenvolupar la redacció i aplicació de guies de pràctiques clíniques que unifiquen criteris i eviten la variabilitat en el maneig d'aquest tipus de lesions.

FUNCIONS

  • Sensibilitzar als distints col·lectius professionals de la importància del maneig i la vigilància de les UPP, per mitjà de l'ús de campanyes i accions formatives i informatives.  
  • Proposar l'estudi d'aquest tipus de lesions pel que fa a la prevenció i al tractament, per a aportar innovacions i millores basades sempre en l'evidència científica disponible. 
  • Vetlar per l'adequat ús de la Guia de Pràctica Clínica existent en el Departament de Salut d'Elda i assessorar en la implementació i adequació d'altres guies existents. 
  • Estar en contacte i coordinats amb els distints circuits de subministrament de materials necessaris per al tractament i prevenció d'aquestes lesions 
  • Promoure, tutelar i avaluar sistemes de mesurament que orienten sobre la situació de les UPP en cada moment. 
  • Proposar polítiques correctores en cas de desviacions d'estàndards establerts 
  • Aportar resultats d'indicadors d'altres centres per a comparar la seua situació amb l'Hospital General Universitari d'Elda.
  • Vetlar i controlar el mapa de risc d'UPP en els nostres pacients o Controlar i assessorar sobre els estudis que s'emeten i presenten a esdeveniments i revistes en col·laboració amb les unitats d'investigació i qualitat.