COMITÉ DE NOVES TECNOLOGIES

COMITÉ DE NOVES TECNOLOGIES

MISSIÓ

Les distintes tecnologies sanitàries, tant de diagnòstiques com de terapèutiques, representen un paper cada vegada més important en l'atenció de la salut. El Departament de Salut d'Elda està immers en un procés de canvi i innovació amb l'objectiu últim de renovar la tecnologia disponible i dotar l'organització amb les noves tecnologies que es consideren pertinents i adequades a l'evolució planificada de la cartera de serveis del Departament. L'alt grau de variabilitat en la pràctica mèdica i la incertesa sobre l'impacte real de molts procediments mèdics sobre la salut dificulten la presa de decisions, per la qual cosa es fa necessària la constitució d'aquesta Comissió.
 
La missió de la Comissió d'Adquisició de Tecnologies és avaluar les tecnologies sanitàries fonamentalment en termes d'efectivitat, seguretat, adequació i costos per al Centre, amb la finalitat bàsica de proveir de suport tècnic i assessorament per a les decisions dels gestors dels hospitals en política sanitària.

CONCEPTE DE TECNOLOGIA

Una nova tecnologia pot ser:
 • Un canvi substancialment nou o una nova indicació d'equips o productes ja existents en la terapèutica, diagnòstic, prevenció o rehabilitació.
 • És un nou equip específic o la modificació, de manera significativa, de les formes o sistemes organitzatius d'atenció de pacients o un canvi que afecta potencialment amplis sectors de població o que determina un clar impacte econòmic.
 • No ha de trobar-se en fase d'investigació bàsica o experimental.
 • La nova tecnologia no ha de tractar-se d'una tecnologia exclosa de les prestacions sanitàries pel Reial Decret 63/1995.

FUNCIONS

 • Estudiar les propostes per a la incorporació de noves tecnologies i informar a la direcció del centre sobre la seua oportunitat i conveniència.
 • Assessorar en la implantació de noves tecnologies sanitàries.
 • Avaluar la utilització de tecnologia sanitària en el centre.
 • Promoure en l'àmbit hospitalari l'ús racional i científic de les tecnologies sanitàries.
 • Disseny de projectes d'investigació sobre l'impacte de les noves tecnologies en la qualitat assistencial.
 • Promoure la transferència dels resultats dels projectes d'investigació a la pràctica clínica.

NORMES DE FUNCIONAMENT

 • La Comissió d'Adquisició de Noves Tecnologies (CANT) dependrà funcionalment de la Comissió Central de Qualitat Assistencial pel que es regirà pel Pla Funcional de les Comissions Assistencials de l'Hospital General Universitari d'Elda. La decisió executiva final serà de la Comissió de Compres de l'Hospital General Universitari d'Elda.
 • La Presidència de la Comissió serà exercida per la Direcció Mèdica de l'Hospital General Universitari d'Elda, o per delegació en el titular de la Subdirecció Mèdica que es determine.
 • La Secretaria de la Comissió serà exercida per un dels membres de la Comissió triat entre els vocals d'aquesta.
 • El titular de la Subdirecció de Qualitat, que exerceix la Secretaria de la Comissió Central de Qualitat participarà en les convocatòries de la Comissió col·laborant i facilitant el treball del Secretari d'aquesta.
 • Els Vocals seran anomenats inicialment per la Direcció de l'Hospital General Universitari d'Elda amb l'objecte de facilitar la posada en marxa immediata del treball de la Comissió. Posteriorment i en el termini de 2 anys, es procedirà a la renovació d'aquesta d'acord amb el Pla Funcional de les Comissions Clíniques de l'Hospital General Universitari d'Elda.
 • Es preveu la possibilitat de comptar amb membres Invitats que seran professionals que per la seua formació o experiència es considere pertinent la seua participació en determinades reunions de la Comissió.

REUNIONS DE LES COMISSIONS

 • La Comissió es reunirà a demanda en funció de les necessitats.
 • La Convocatòria serà realitzada per escrit per la Subdirecció de Qualitat d'acord amb el secretari de la Comissió i amb el president. En la convocatòria constarà de l'ordre del dia, del lloc de celebració de la reunió i de la data de la reunió. S'adjuntarà a la convocatòria tota la documentació que s'estime necessària.
  • Les dates i l'horari de les reunions s'adaptarà a les necessitats dels membres de la Comissió amb l'objecte de garantir l'assistència a aquesta.
  • El director mèdic o la persona en qui delegue facilitarà l'assistència a les reunions de la Comissió, i resoldrà els obstacles de tipus laboral que puguen succeir.
  • En l'ordre del dia es podrà sol·licitar la presència del peticionari de la nova tecnologia amb l'objecte de defensar la seua proposta i respondre als dubtes dels membres de la Comissió.
 • Es podrà proposar una reunió extraordinària a petició dels membres de la Comissió sempre que la Presidència de la Comissió ho estime oportú.