Comissió Central de Qualitat Asistencial

COMISSIÓ CENTRAL DE QUALITAT ASSISTENCIAL

MISSIÓ

La Comissió Central de Qualitat Assistencial és un òrgan assessor la missió del qual és promoure la qualitat assistencial en l'Hospital General Universitari d'Elda, entesa aquesta com la provisió de serveis mèdics i d'infermeria accessibles, amb un nivell professional òptim, que aconseguisca l'adhesió i la satisfacció de l'usuari.
 
La Comissió Central de Qualitat Assistencial està composta per facultatius i professionals d'infermeria que participen voluntàriament, mantenint la seua activitat assistencial i que han sigut triats per la Direcció de l'Hospital d'acord amb l'opinió de la Junta Facultativa i la Junta d'Infermeria després d'una convocatòria oberta per a la selecció de candidats.
 
El seu àmbit d'actuació se situa entre la Junta Facultativa, la Junta d'Infermeria i les altres Comissions Clíniques de l'Hospital.

FUNCIONS

  • Fomentar la formació dels seus components i de la resta de professionals de l'Àrea Hospitalària en aspectes relacionats amb la Qualitat en l'assistència sanitària.
  • Conéixer, difondre i coordinar les activitats relacionades amb la implantació del Model Andalús d'Acreditació en l'Àrea Hospitalària
  • Analitzar i proposar Plans de millora Contínua per a l'Àrea Hospitalària.
  • Identificar i seleccionar objectius del contracte programa lligats a la qualitat.
  • Identificar i analitzar situacions susceptibles de millora.
  • Implantar accions de millora, i fer-ne el seguiment.
  • Participar en les convocatòries i en l'elecció dels membres de les Comissions Clíniques de l'Hospital.
  • Impulsar el treball de les Comissions Clíniques de l'Hospital, assignat objectius i avaluant els indicadors proposats per a la monitorització del compliment dels objectius
  • Establir un pla que garantisca una comunicació periòdica de les activitats realitzades per les Comissions Clíniques de l'Hospital a la Comissió Central de Qualitat Assistencial i d'aquesta a la Junta Facultativa i a la Junta d'Infermeria i a la Direcció de l'Àrea Hospitalària.
  • L'aprovació definitiva dels documents (protocols; procediments; documents informatius, elaborats per la resta de Comissions).

Documents del Comité de Qualitat Asistencial