COMISSIÓ D'HISTÒRIES CLÍNIQUES

COMISSIÓ D'HISTÒRIES CLÍNIQUES

FUNCIONS

 • Normativa d'utilització de la història clínica, aprovada per la direcció.
 • Procediment que reflectisca el sistema de guarda, custòdia i confidencialitat de la documentació generada durant el procés assistencial, durant el seu trasllat i en el mateix arxiu.
  • Reglament d'ús de la documentació, tant en suport de paper com d'informàtic.
  • Procediment de sol·licitud externa d'informació clínica.
  • Política de documentació (actius, passius, disponibilitat).
  • Elaborar i implantar un procediment per les no conformitats.
 • Seguiment d'implantació i suport de la història clínica informatitzada.
 • Revisió i actualització anual de protocols, procediments i reglaments de l'arxiu.
 • Avaluació i promoció de la qualitat de la història clínica.
  • Reglament que estableix l'ordre de la documentació a les carpetes de la història clínica amb avaluacions periòdiques.
  • Avaluació de la qualitat de la informació clínica a les històries (registre de dades identificatives, al·lèrgies, antecedents, curs clínic, informe, etc.).
  • Avaluació de la qualitat dels informes d'alta, tant d'urgències com d'hospitalització i dels informes realitzats a Consultes Externes.
 • Avaluació i seguiment de la qualitat de la codificació del CMBD.
  • Monitoratge amb el programari d'Iametrics.
 • Avaluació periòdica de la qualitat de l'activitat de l'arxiu.
 • Avaluació anual de la satisfacció dels usuaris de l'arxiu. 
 • Memòria anual de l'activitat de la comissió amb els objectius aconseguits i la proposta d'objectius per a l'any que ve.