COMISSIÓ DE TUMORS

COMISSIÓ DE TUMORS

El funcionament d'aquesta Comissió està regulat pel Reglament de Funcionament de les Comissions inclòs en el present Pla Funcional.
 

MISSIÓ

La missió d'aquesta comissió és l'atenció del pacient oncològic requereix la participació de professionals de diverses especialitats mèdiques i quirúrgiques. La missió d'aquesta Comissió és contribuir a garantir que els pacients atesos en l'hospital amb diagnòstic de càncer, independentment de la seua localització, reben la millor atenció possible, d'elevada qualitat cientificotècnica, tant en els seus aspectes clínics com psicològics i socials i en els terminis adequats. El registre hospitalari de tumors té com a objectiu la recollida contínua, sistemàtica i exhaustiva dels tumors diagnosticats en l'hospital així com de les característiques dels pacients afectats. D'aquesta Comissió depenen les següents  subcomissions:

FUNCIONS

 • Normalització i estandardització de l'assistència oncològica en l'hospital, per mitjà del desenvolupament de guies clíniques o protocols, elaborats, discutits i consensuats per les corresponents subcomissions específiques dependents d'aquesta Comissió.
 • Analitzar, avaluar i vetlar pel compliment dels protocols que s'aproven. 
 • Detectar i proposar solucions als problemes de coordinació en l'assistència als pacients.
 • desenvolupament i suport al registre hospitalari de tumors, com a font més important de dades sobre la qualitat de l'assistència oncològica a l'hospital. 
 • Establiment d'objectius diagnosticoterapèutics (retard diagnòstic, retard terapèutic, ús adequat de metodologia diagnostica, problemes en el seguiment dels malalts, inclusió en assajos clínics, morbiditat i mortalitat, supervivència, etc.) i vigilància del seu compliment. 
 • Compliment dels objectius que es traslladen des de la Comissió Assistencial del Pla

METODOLOGIA DE TREBALL

 • Promoure l'elaboració de protocols. La Comissió vetlarà perquè la majoria de les situacions clíniques, i sobretot les més freqüents, estiguen convenientment protocol·litzades. Per a això recomanarà a les distintes subcomissions l'establiment de:
  • Un programa de revisió dels protocols existents:
   • Acordarà línies generals que cada protocol ha de contenir, així com el format de presentació, amb especial atenció a les fonts d'informació basades en proves (evidència).
   • Analitzarà la qualitat dels protocols i assegurara que comprenguen els aspectes més rellevants del problema (diagnòstic, tractament, seguiment).
  • Elaboració de nous protocols:
   • Establirà les necessitats de protocol·lització de forma consensuada i contactarà, a través del President o del Secretari, amb els serveis implicats, a fi que els esmentats protocols s'elaboren ajustant-se a uns terminis de temps i a unes característiques generals.
   • Aquests protocols hauran d'aconseguir-se per consens entre els diferents especialistes i ser realistes (ajustats al medi).
   • També aquests nous protocols requeriran actualització periòdica.
  • Publicació dels protocols pels mitjans que s'establisquen: Paper, Web de l'hospital, etc.
 • Analitzar els punts assistencials crítics, pel que fa al càncer en general i depenent de la localització, en l'Hospital concret on s'ubica, a fi que l'assistència siga l'adequada, i elabore un quadro d'indicadors per al seguiment d'aquests, el resultat del qual es presente en les distintes reunions de la Comissió. L'elaboració dels indicadors ha de nodrir-se de la informació habitual del centre o, si és el cas, fer que aquests nous paràmetres d'interés s'incorporen al quadro d'indicadors del centre, respectant la seua qualitat. Entre aquests indicadors cal destacar per a avaluar o incorporar:
  • Demores en proves diagnòstiques. 
  • Demores en cirurgia, quimioteràpia i radioteràpia. 
  • Protocols existents. 
  • Unitats multidisciplinàries. 
  • Indicadors lligats a la implantació de processos.
 • La Comissió realitzara una anàlisi del procés assistencial del pacient amb càncer per mitjà de les indagacions que crega oportú, plantejant-se de forma anual els estudis que, segons la seua opinió o en la de la Direcció, tinguen especial interés. Per a això podrà utilitzar:
  • Dissenys específics: Estudis de supervivència, revisió d'històries clíniques, etc.
  • Auditories d'històries clíniques.
  • D'altres.
 • La Comissió de Tumors de l'Hospital, a través de la informació requerida a les distintes Subcomissions, haurà de presentar un informe anual d'explotació de dades en el qual conste:
  • Distribució de casos per variables demogràfiques, de localització, histologia, etc.
  • Anàlisi de demores
  • Tipus de tractament i intenció d'aquests.
  • Recomanacions: Estudis de supervivència i de qualitat assistencial.