COMISSIÓ D'ÚS RACIONAL DEL MEDICAMENT (CURM)

COMISSIÓ D'ÚS RACIONAL DEL MEDICAMENT (CURM)

MISSIÓ

La provisió d'una atenció farmacèutica de qualitat, en col·laboració amb el mateix pacient i l'equip assistencial que comporte l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris en el departament, de manera que tot pacient del departament segons la seua situació clínica, reba el medicament adequat, a la dosi adequada, durant el temps necessari i al menor cost possible per a ell i la comunitat.

FUNCIONS

 1. Dissenyar i impulsar actuacions per a promoure una utilització correcta de medicaments i productes sanitaris.
 2. Proposar i fer seguiment dels objectius en matèria d'ús racional del medicament per als contractes programes de la Gerència del Departament de Salut d'Elda.  
 3. Protocol·litzar els tractaments farmacoterapèutics per a patologies i/o procediments que convinga pel seu impacte sanitari, social o econòmic
 4. Establir les mesures a adoptar en relació a l'accés i utilització de medicaments i productes sanitaris, tenint en compte les conclusions dels protocols o informes que hagen sigut aprovats. e) Reavaluar els medicaments ja inclosos en la Guia Famacoterapèutica. 
 5. Realitzar l'estudi, l'anàlisi i la valoració del posicionament terapèutic de les propostes d'incorporació de nous medicaments en la Guia Farmacoterapèutica.
 6. Elaborar la Guia Farmacoterapèutica en el marc de la prestació farmacèutica ambulatòria, com a sistema d'ajuda a la prescripció per a aquelles patologies el tractament de les quals haja de ser coordinat entre els distints àmbits de l'assistència sanitària.
 7. Aprovar els criteris per a l'aplicació dels diferents continguts del Reial Decret 1015/2009, 
 8. Promoure la realització i divulgació d'informació científica i l'aportació terapèutica dels nous medicaments als professionals sanitaris i assessorar sobre l'establiment i avaluació de programes i activitats de formació continuada dels professionals sanitaris referides a la utilització racional dels medicaments.
 9. Integrar iniciatives en l'àmbit de la seguretat en l'ús dels medicaments.
 10. Promoure sistemes de suport a la prescripció integrats en la història clínica electrònica.
 11. Proposar i seguir els objectius de qualitat de la prestació farmacèutica inclosos en els contractes programa i en els contractes de gestió.
 12. Impulsar la creació de subcomissions tècniques assessores i grups de treball sobre temes específics, per a dictaminar sobre la indicació de tractaments, realitzar informes i propostes a elevar a la Comissió per a la seua aprovació.
 13. Exercir qualsevol altra funció que li siga encomanada per la Direcció Gerència, en relació amb la gestió eficient i equitativa dels recursos farmacoterapèutics.