Introducció

Les Comissions Clíniques són un instrument necessari per a la definició de la pràctica clínica correcta i adequada en situacions concretes i per a resoldre de forma interdisciplinària els problemes que puguen presentar-se en la Institució. Els grups de treball que les constitueixen són els encarregats d'elaborar, a partir del consens entre els professionals experts, els criteris d'actuació clínica segons els criteris de la medicina.

 

Les Comissions Clíniques són òrgans participatius amb funció assessora en què els professionals participen voluntàriament, mantenint la seua activitat assistencial. Un dels objectius fonamentals de les Comissions Clíniques és garantir la participació dels professionals de l'hospital en la millora constant de la qualitat. Sorgeix del reconeixement que la millora de la qualitat en l'assistència sanitària prestada depén de la implicació de qui la realitza directament. Per tant han de considerar-se com una de les ferramentes de gestió de la qualitat més importants dels hospitals.

 

El Reglament de Funcionament ha sigut elaborat per la Comité de Qualitat Assistencial, no obstant això, canvis en l'organització de l'Hospital General Universitari d'Elda així com noves iniciatives funcionals incorporades en la Comissions Clíniques, fan necessari revisar periòdicament el contingut d'aquests documents, actualitzant-los, unificant criteris i fusionant-los tots en el present Pla Funcional de la Comissions Assistencials de l'Hospital General Universitari d'Elda.

 

El Pla Funcional que a continuació es desenvolupa inicialment serà aplicable a les Comissions Clíniques de l'Hospital General Universitari d'Elda per a les quals no hi ha ordres específiques de rang superior, encara que a mitjà termini es pretén que totes les Comissions de l'Hospital General Universitari d'Elda - assistencials o no -, s'adapten a les especificacions generals presents en aquest document.

 

El present Pla Funcional reemplaça els documents previs i entrarà en vigor en la data de la seua aprovació per la Gerència del Departament, a partir de l'aprovació de l'acta on estiga registrada aquesta.

El Reglamento de Funcionamiento ha sido elaborado por la Comité de Calidad Asistencial, sin embargo, cambios en la organización del Hospital General Universitario de Elda así como nuevas iniciativas funcionales incorporadas en la Comisiones Clínicas, hace necesario revisar periódicamente el contenido de estos documentos, actualizándolos, unificando criterios y fusionando todos ellos en el presente Plan Funcional de la Comisiones Asistenciales del Hospital General Universitario de Elda.

 

El Plan Funcional que a continuación se desarrolla inicialmente será de aplicación a las Comisiones Clínicas del Hospital General Universitario de Elda para las que no existen órdenes específicas de rango superior, aunque a medio plazo se pretende que todas las Comisiones del Hospital General Universitario de Elda - asistenciales o no -, se adapten a las especificaciones generales presentes en este documento.

 

El presente Plan Funcional reemplaza a los documentos previos y entrará en vigor en la fecha de su aprobación por la Gerencia del Departamento, a partir de la aprobación del acta donde esté registrada la misma.

Normativa

NORMATIVA APLICABLE

 • Article 22 del Reial Decret 521/1987, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Hospitals gestionats per l'Institut Nacional de la Salut (BOE 91, de 16 d'abril de 1987).
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Capítol II, articles 22 al 27, ambdós inclosos, en què es regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats: composició (president, secretari, membres), funcions, convocatòries i sessions, actes, etc.

 

NORMATIVA ESPECÍFICA D'APLICACIÓ A LA COMISSIÓ DE FARMÀCIA I TERAPÈUTICA

 • Reglament de Règim, Govern i Serveis de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social (Ordre del Ministeri de Treball de 7 Juliol de 10972. BOE del 19), on hi ha la CFT entre els òrgans de govern consultius dels hospitals.
 • Ordre 1 Febrer del 77, per la qual es regulen els serveis Farmacèutics d'Hospitals. Preceptivament el farmacèutic d'hospital ha de formar part de la Comissió de Farmàcia en què serà secretari permanent el cap de servei.
 • Llei 14/1986, de 25 d'Abril, General de Sanitat. Totes les persones qualificades que presten els seus serveis en els serveis sanitaris i d'investigació... tenen el dret de participar i el deure de col·laborar en l'avaluació i el control del medicament i productes sanitaris.
 • Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Hospitals gestionats per l'INSALUD, (RD de 15 d'abril 1.987, BOE del 16) on apareix una Comissió Central de Garantia de Qualitat de la qual dependrien altres Comissions Clíniques, entre les quals hi ha la de "Farmàcia i Terapèutica".
 • Llei 25/1990 de 20 de desembre, del Medicament. Les administracions sanitàries adoptaran les mesures necessàries perquè en les estructures d'atenció especialitzada i primària es duga a terme la selecció i valoració científica dels medicaments i de la seua ocupació a través de Comissions de Farmàcia i Terapèutica o de qualsevol altre mitjà equivalent.

NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE A LA COMISSIÓ DE TRANSFUSIONS

 • Reial Decret 1088/2005, de 16 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits tècnics i les condicions mínimes de l'hemodonació i dels centres i serveis de transfusió.
 • Ordre SCO/322/2007, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits de traçabilitat i de notificació de reaccions i efectes adversos greus de la sang i dels components sanguinis.
 • Reial Decret 1343/2007, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes i especificacions relatives al sistema de qualitat dels centres i serveis de transfusió.
 • Més legislació consultant la pàgina de l'Associació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (AEHH).

NORMATIVA ESPECÍFICA D'APLICACIÓ A LA COMISSIÓ DE TRASPLANTAMENTS

 • Decret 91/1992, de 26 de Maig, pel qual es va procedir a l'ordenació del Programa de Detecció, Extracció i Trasplantaments d'Òrgans i Teixits.
 • Ordre del 7 d'octubre de 1992, per la qual es regula la Participació dels Centres Hospitalaris en el Programa de Detecció, Extracció i Trasplantaments d'Òrgans i Teixits.
 • Ordre de 19 de novembre de 1997, que actualitza la participació dels Centres Hospitalaris en el Programa de Detecció, Extracció i Trasplantament d'Òrgans i Teixits.
 • Ordre de 22 de març de 2007, per la qual s'actualitza l'estructura i quantia de les compensacions per la participació dels Centres Hospitalaris en el Programa de Detecció, Extracció i Trasplantaments d'Òrgans i Teixits.
 • Més legislació consultant la pàgina de la O.N.T.

 

COMISSIONS CLÍNIQUES DE L'HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI D'ELDA

COMISSIONS CLÍNIQUES DE L'HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI D'ELDA 

MISSIÓ DE LES COMISSIONS

Les Comissions Clíniques de l'Hospital General Universitari d'Elda es constitueixen d'acord amb la normativa vigent com els òrgans encarregats de promoure la qualitat assistencial en el Departament de Salut d'Elda, entesa aquesta com la provisió de serveis mèdics i d'infermeria accessibles, amb un nivell professional òptim, que aconseguisca l'adhesió i la satisfacció de l'usuari.

FUNCIONS GENERALS DE LES COMISSIONS CLÍNIQUES DE L'HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI D'ELDA

Complir els objectius de qualitat inclosos en el Contracte Programa.

 1. Complir els objectius de qualitat definits per l'hospital.
 2. Constituir fòrums consolidats de debat i consens per a estimular i facilitar la posada en marxa d'iniciatives de qualitat.
 3. Promoure i col·laborar en la formació continuada sobre aspectes lligats a la qualitat de l'assistència sanitària.
 4. Elaborar recomanacions i protocols clínics.
 5. Avaluar i en el cas de la seua acceptació, aprovar les recomanacions i els protocols elaborats pels serveis i Unitats Clíniques.
 6. Implantar sistemes d'avaluació que permeten detectar problemes en la pràctica clínica i proposar plans de millora per a solucionar-los.
 7. Implantar un Pla de Comunicació adequat que garantisca el coneixement dels professionals de l'Hospital General Universitari d'Elda de les actuacions de les Comissions Clíniques que puguen ser d'interés per a millorar la qualitat de la pràctica clínica.
 8. Serà responsabilitat de la Subdirecció de Qualitat elaborar un informe de l'activitat exercida per cada una de les Comissions que serà presentat a la Comissió Central de Qualitat Assistencial, a la Junta Facultativa i a la Junta d'Infermeria com a estratègia que garantisca el Pla de Comunicació establert.
 9. Emetre els informes sobre els temes de la seua competència que els siguen sol·licitats pels Òrgans Directius del Centre.
 10. Pactar tots els anys els seus objectius específics anuals i el procés d'avaluació d'aquests amb les Comissions Clíniques.
 11. Serà responsabilitat dels Secretaris de les Comissions Clíniques elaborar la memòria anual en què es deixarà constància del nombre de reunions realitzades i l'acta corresponent, activitats exercides per la Comissió, acords més rellevants aconseguits i proposta d'objectius per a l'any següent. La memòria haurà de ser presentada al Comité de Qualitat Assistencial.